INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce Vás tímto v souladu čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“), informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

 1. Identifikace a kontaktní údaje Správce

Správcem je společnost Račínský minipivovar Richard s.r.o., IČ: 02472961, se sídlem Slánská 285/13, Řepy, 163 00 Praha 6, zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 219910, (dále jen „Správce“).

Správce je možné kontaktovat buď písemně na adrese: Račín 10, 592 11 Velká Losenice, nebo elektronicky:

 1. na e-mailové adrese: pivovar@racin.cz
 2. pomocí datové schránky: gt28zrp

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti kontaktující osoby z důvodu zabezpečení ochrany osobních údajů, ze stejného důvodu může být veškerá komunikace mezi Správcem a kontaktující osobou monitorována.

 

 1. Zpracovávané údaje a rozsah jejich zpracování

Správce bude Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat v souladu s Obecným nařízením pouze v rozsahu, v jakém byly předány Správci a rovněž pouze v souvislosti s účelem zpracování (viz. bod 3).

Zejména půjde o tyto osobní údaje:

 • identifikační a adresní údaje – např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
 • kontaktní údaje – např.: emailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, kontaktní adresa, apod.,
 • další údaje nezbytné pro splnění smlouvy,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných právních předpisů, zpracovávané na základě uděleného souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Správci poskytnuté osobní údaje je možné zpracovat za účelem:

 • účel obsažený v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů, poskytnutého ze strany subjektu údajů,
 • jednání o smluvním nebo jiném právním vztahu uzavíraném mezi Správcem a subjektem údajů,
 • splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem osobních údajů,
 • plnění zákonných povinností Správce.

 

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být Správcem zpracovány (v závislosti na konkrétním případě a účelu zpracování) vždy na základě alespoň jednoho z následujících právních titulů, uvedených v čl. 6 odst. 1 Obecného nařízení, kterými jsou:

 • souhlas se zpracováním svých osobních údajů, udělený subjektem údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • nezbytnost zpracování osobních údajů pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • nezbytnost zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté Správci budou zpracovány po dobu, která se odvíjí od konkrétního účelu zpracování osobních údajů a je stanovena buď obecně závaznými právními předpisy nebo potřebou Správce.

Pokud jde o splnění smlouvy, budou osobní údaje zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, nebo po dobu v souladu s platnými právními předpisy České republiky o archivaci listin.

Osobní údaje poskytnuté Správci na základě souhlasu subjektu údajů budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou (neurčitou – do doby odvolání souhlasu s jejich zpracováním).

 

 1. Osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje

Zpracování osobních údajů provádí Správce, popřípadě třetí osoby, které poskytují prostředky a záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů, zabezpečení osobních údajů a ochrany Vašich práv (dále jen „Zpracovatelé“). Zpracovatelé budou mít bezprostřední přístup k Vašim osobním údajům pouze po dobu nezbytně nutnou a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci zpracování. Zpracovateli jsou:

 • správci IT systémů a poskytovatelé softwarových služeb,
 • externí partneři – dodavatelé služeb mzdové a účetní agendy, finančního, daňového a právního poradenství, apod.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Správce informuje, že osobní údaje subjektu mohou být předány třetím subjektům na základě povinnosti vyplývající ze zákona. Těmito třetími subjekty jsou zejména:

 • orgány veřejné moci, správní orgány, soudy, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny.

 

 1. Práva subjektů údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které podléhají zpracování, máte zejména následující práva:

 • právo být informován o zpracování svých osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo Vaše osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo na výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“),
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo požadovat přenesení údajů jinému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně profilování,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 • další práva stanovená v Obecném nařízení.

 

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Má-li subjekt zpracování osobních údajů pochybnosti o dodržení zásad obsažených v tomto dokumentu nebo v Obecném nařízení, popřípadě má-li podezření, že činností Správce osobních údajů dochází k porušování jeho práv, má právo podat stížnost na Správce osobních údajů u příslušného dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 

 1. Námitky proti zpracování osobních údajů

Námitky proti zpracování osobních údajů je možné podat z důvodů uvedených ve článku 21 Obecného nařízení. V případě, kdy je možnost podání námitky uplatněna, Správce dál osobní údaje nezpracovává, ledaže na tom má oprávněný zájem nebo zpracování osobních údajů slouží veřejnému zájmu.

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté ke zpracování budou zabezpečeny běžnými zabezpečovacími postupy a technologiemi, které však nemusí funkci zabezpečení splňovat 100 %, jelikož může dojít k odcizení, nabourání nebo zveřejnění databáze osobních údajů vedené Správcem.

Správce údajů musí bezpečnost uchovávaných údajů pravidelně kontrolovat a rovněž aktualizovat zabezpečovací technologie. V případě narušení bezpečnosti a možného zveřejnění osobních údajů subjektů, bude o tomto nebezpečí Správce subjekt osobních údajů neprodleně informovat, stejně jako Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě pseudonymizace osobních údajů pomocí kódu, hesla či jiného prostředku pseudonymizace, nese subjekt osobních údajů odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo zveřejnění takového prostředku ochrany.

 

 

V Brně, dne 25.5.2018                                                                                                                             ……………………………………………………

                                                                                                                                                            Račínský minipivovar Richard s.r.o., IČ: 02472961

,

Zaslání pro celé ČR

S láskou ji zabalíme a zašleme vám kdekoliv po celé ČR. Do 2 dnů máte Richarda doma.

Platba je na vás

Zaplatit můžete ihned on-line nebo až při převzetí zásilky kartou nebo hotově.